Náklady, výnosy, výsledek hospodaření | Maturitní otázka

Charakteristika nákladů

náklady:
vstupy do podnikatelské činnosti nutné na zajištění podnikových výkonů
▶ tyto vstupy (výrobní faktory) se zpravidla spotřebují nebo opotřebují
není podstatná jejich okamžitá peněžní úhrada - často náklady vznikají a k výdeji peněz nedojde

v praxi jsou náklady nejčastěji: ▶ spotřebou majetku podniku
▶ úbytkem majetku podniku jeho prodejem
▶ opotřebením majetku podniku
▶ mzdové náklady
▶ spotřebou služeb
▶ spotřebou energie

náklady nelze zaměňovat s výdaji:
▶ výdajem je každý úbytek podnikových peněz, bez ohledu na to, na co jsou peníze použity

členění nákladů:
 1. podle nákladových druhů
  • náklady provozní
  • náklady finanční
 2. podle způsobu výpočtu nákladů v kalkulacích
  • náklady přímé - lze přímo přesně vypočítat na kalkulační jednici podle technicko hospodářských norem (na 1ks atd.)
  • náklady nepřímé - lze na kalkulační jednici pouze nepřímo rozvrhnout z celkových nákladů (např. náklad na elektřinu, topení)
 3. podle daňové uznatelnosti nákladů
  • toto členění se využívá se při výpočtu základu daně z příjmu v souladu se Zákonem o dani z příjmů
  • náklady daňově uznatelné - lze o ně snížit roční základ daně z příjmu
  • náklady daňově neuznatelné - nelze o ně snížit roční náklad daně z příjmu
  • náklady, které jsou uznatelné po splnění určité podmínky
 4. podle odpovědnosti za vznik nákladů
  • toto členění se využívá zejména v rozpočtech nákladů hospodářských středisek a v tzv. VPÚ
  • náklady prvotní - vznikají ve vztahu podniku k jeho okolí, např. spotřeba materiálu, energie, odpisy
  • náklady druhotné - vznikají vzájemným předáváním a výkonů mezi dvěma podnikovými středisky
 5. podle závislosti nákladů na objemu výkonů
  • fixní náklady - nejsou závislé na objemu výkonů (nájemné, odpisy budov, ochrana podniku
  • variabilní náklady - jsou závislé na objemu výkonů (především přímý materiál a přímé mzdy)

Kalkulace

kalkulace
▶ matematický propočet nákladů (popř. i zisku, SD, DPH) na tzv. kalkulační jednici

kalkulační jednice (KJ)
▶ konkrétní výkon vyjádřený měrnou jednotkou (1 výrobek, 100 šroubů, 1 tkm, 1 opravárenská hodina, …)

kdy sestavujeme výrobní kalkulace = členění výrobních kalkulací z hlediska času
 1. předběžné kalkulace
  • také je nazýváme jako kalkulace plánované; sestavují se před provedením výkonů
 2. výsledné kalkulace
  • představují pohled na minulý skutečný objem nákladů připadající na KJ; údaje pro jejich sestavení poskytne vnitropodnikové účetnictví
kalkulační vzorec:
1. Přímý náklad - přímý materiál (surovina tvořící výrobek)
2. Přímý náklad - přímé mzdy (úkolová mzda dělníka)
3. Přímé náklady ostatní - technologická energie, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění k přímým mzdám
4. Výrobní režie - odpisy strojů, mzdy ostatních výrobních zaměstnanců
Mezisoučet = VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY
5. Zásobovací režie - (mzdy skladníků, odpisy skladů)
6. Správní režie - (mzdy manažerů, administrativních pracovníků, nájemné, poštovné)
Mezisoučet = VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU
7. Odbytová režie - (náklady na skladování, reklama, obaly)
Mezisoučet = ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU
8. Zisk (vypočítá se % z úplné vlastní náklady výkonu ale při zohlednění konkurenčních cen)
Mezisoučet = PRODEJNÍ CENA BEZ DANÍ
9. SPOTŘEBNÍ DAŇ (pouze u vybraných výrobků = tabák, alkohol, pivo, …)
Mezisoučet = PRODEJNÍ CENA BEZ DPH
10. DPH 21% nebo 15 %
Konečný součet = PRODEJNÍ CENA VČETNĚ DPH

Řízení nákladů (rozpočty nákladů)

rozpočty (rozpočetnictví) ▶ rozpočtovat (plánovat) můžeme v ekonomice podniku, nebo i celého státu cokoliv (zakladatelský rozpočet majetku a zdrojů, rozpočet tržeb, příjmy a výdaje SR, …)
▶ naplánování budoucích nákladů (výnosů) na celkový objem plánovaných podnikových výkonů (výkonem bude nejčastěji výroba v ks) a to:
 • pro jednotlivá vnitropodniková střediska (útvary)
 • pro podnik jako celek
▶ plánovat lze v období krátkodobém (týden, měsíc) i dlouhodobém (čtvrtletí, rok)

význam rozpočtů nákladů vnitropodnikových středisek
▶ rozpočty poskytují podklady pro sestavení předběžných kalkulací v položkách nepřímých (režijních) nákladů viz. příklady na přirážkovou kalkulaci
▶ rozpočty vytváří předpoklady pro kontrolu hospodaření středisek, protože údaje z rozpočetnictví (= plán) se mohou porovnat s údaji vnitropodnikového účetnictví (= skutečnost) a porovnání plánovaných a skutečných nákladů může být využito pro ovlivnění pobídkových složek mezd zaměstnanců (např. při překročení plánovaných nákladů střediska budou kráceny prémie)

členění nákladů v rozpočtech vnitropodnikových středisek
▶ náklady se v rozpočtech člení obdobně jako v kalkulacích na přímé a nepřímé (vymezení jako u kalkulací) a dále na tzv. prvotní a druhotné
prvotní náklady
 • vznikají ve vztahu podniku k jeho okolí, nazýváme je proto také jako náklady externí
 • např. spotřeba materiálu, energie, odpisy - tyto náklady sleduje finanční účetnictví v účtové třídě 5
druhotné náklady
 • vznikají vzájemným předáváním a spotřebou výkonů mezi vnitropodnikovými středisky
 • nazýváme je proto také jako náklady interní nebo vnitropodnikové
 • tyto náklady sleduje zpravidla vnitropodnikové účetnictví, např. opravárenské středisko předá svůj výkon výrobnímu středisku, čímž vznikne výrobnímu středisku druhotný náklad
vypočet nákladů v rozpočtech:
přímé náklady střediska se vypočítají:
 • THN přímých nákladů x plánovaný objem výkonů v naturálních jednotkách (plán výroby v ks)
 • např. 50,- Kč za sklo na výrobu 1 okna x plán 1000 ks výroby oken za měsíc = 50 000 Kč
nepřímé náklady střediska se stanoví:
 • „odborným“ odhadem na základě zkušeností minulých období

Analýza bodu zvratu (souvisí s plánováním nákladů a výnosů)

bod zvratu:
▶ objem výroby x, při kterém se výnosy rovnají celkovým nákladům (T = N), tzn. že výnosy uhradí vynaložené náklady
▶ proto se tento bod označuje jako nulový bod, nebo bod zvratu – od tohoto objemu výroby se podniku „vyplácí“ vyrábět
Tržby = Náklady
cena * množství výroby = celkové fixní náklady + variabilní náklady na jednici* množství výroby
p*x = F + v*x
p*x - v*x = F
x*(p - v) = F

x = F/(p – v) = vzorec pro výpočet bodu zvratu

▶ bod zvratu vypočítáme, vydělíme-li celkové podnikové fixní náklady (F) rozdílem prodejní ceny výrobku a variabilních nákladů na jeden výrobek (p - v)
▶ rozdíl (p – v) se také někdy nazývá jako tzv. příspěvek na úhradu fixních nákladů
▶ zisku tedy může být dosaženo teprve tehdy, jestliže celkový příspěvek na úhradu pokryje celé fixní náklady

Příklad:
Je dána nákladová funkce N = 18 000 Kč + 1,4 Kč * x
 1. určete bod zvratu BZ v kusech, je-li cena za kus 5 Kč
  • BZ v ks = 18 000 / (5 – 1,4) = 18 000 / 3,6 = 5 000 ks
  • bude-li výroba 5 000 ks budou se podnikové náklady rovnat podnikovým výnosům a podnik nebude ani ziskový ani ztrátový
 2. určete bod zvratu BZ v Kč
  • BZ v Kč = 5 000 ks * 5 Kč = 25 000 Kč =N = V
  • při výrobě 5 000 ks budou náklady i výnosy podniku právě 25 000 Kč a zisk bude 0 Kč
 3. jaké množství výrobků musí podnik vyrobit, aby měl zisk 43 200 Kč?
  • zisk = V - N
  • 43 200 = 5.x - (18 000 + 1,4.x)
  • 61 200 = 3,6.x
  • x = 17 000 ks
  • při výrobě 17 000 ks bude zisk podniku 43 200 Kč

Charakteristika výnosů

charakteristika výnosů a příjmů
výnosy jsou:
▶ výstupy z podnikatelské činnosti = výkony podniku vyjádřené v Kč zejména v podobě vyprodukovaných, nebo prodaných výrobků, prodaného zboží a služeb
▶ některé výnosy takto vymezit nelze např. inventarizační přebytky, úroky, kurzové zisky…
▶ výnosy zvyšuji zisk a tím zvyšují i vlastní zdroje v rozvaze
příjmy jsou:
▶veškeré přírůstky peněz do pokl. nebo na BÚ, nelze je ztotožnit s vymezením výnosů
Výnosy - Náklady = Výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta)
Příjmy - Výdaje = Cash Flow (kladný nebo záporný peněžní tok)

členění výnosů:
podle druhu
 • provozní (hlavní výrobní a obchodní činnost podniku)
 • finanční (operace s cennými papíry, přijaté úroky, kursové zisky)
daňové - při výpočtu základu daně z příjmu
 • uznatelné - téměř všechny výnosy
 • uznatelnost je třeba analyzovat výjimečně např. u 665 (dividendy a podíly na ziscích)
odpovědnostní - v rozpočtech hospodářských středisek
 • prvotní - vznikají ve vztahu podniku k jeho okolí, např. prodej zboží či služeb odběratelům
 • druhotné - vznikají vzájemným předáváním a výkonů mezi dvěma podnikovými středisky
další členění např.
 • podle druhů výrobků či služeb
 • podle teritoria (tržby tuzemské a zahraničí)
rozdíl mezi výnosem a tržbou
▶ tržby jsou vždy výnosem, ale ne každý výnos je tržbou

Řízení výnosů

proč zvyšovat výnosy
▶ z ekonomického hlediska je optimální, rostou-li podniku výnosy, klesají náklady a roste zisk

jak zvyšovat výnosy
 1. zvýšením prodaného množství (statků či služeb)
  • průzkumem trhu zjišťujeme nové potřeby, poptávku, někdy nové potřeby
  • podporujeme poptávku intenzivní propagac
  • potřebám zákazníků přizpůsobujeme naši distribuci (způsob prodeje)
   • otevírání nových prodejních poboček
   • internetový prodej
   • poskytujeme další případné služby k výrobku (instalace, doprava)
 2. zvyšováním ceny (statků či služeb)
  • není jednoduché odhadnout, jestli zvýšení ceny (i nepatrné) nakonec naše tržby naopak nesníží
  • cena někdy roste i bez našeho záměru - např. stát zvýší sazby DPH či spotřební daně, tím ale nevzroste náš zisk, protože DPH či spotřební daň odvedeme FÚ
  • zákazníky však také zvýšení ceny může odradit od nákupu našich statků či služeb a naše tržby poklesnou (tím klesnou i naše výnosy a nesnížíme-li naše náklady klesne i náš konečný zisk
 3. zvyšování ostatních výnosů (jiných než tržeb) = zpravidla stejně neovlivní významně zisk podniku
  • výhodně investujeme do cenných papírů přinášejících pravidelné podíly na zisku z jiných firem
  • optimálně pojistíme podnikový majetek nebo i jiná rizika – případné plnění pojišťovny je výnosem

Výsledek hospodaření - charakteristika, druhy

charakteristika výsledku hospodaření
▶ výsledek hospodaření je jedním z nejdůležitějších ekonomických ukazatelů podniku
▶ ukazuje o kolik vzrostly nebo klesly vlastní zdroje (vlastní pasiva) podniku
▶ výsledek hospodaření vypočítáme jako rozdíl = VÝNOSY - NÁKLADY, vznikne:
 1. číslo kladné = ZISK jestliže VÝNOSY převýšily NÁKLADY
 2. číslo záporné = ZTRÁTA jestliže NÁKLADY převýšily VÝNOSY
definice VH = nově vytvořený vlastní zdroj podniku, vzniklý úspěšnou podnikatelskou činností, zejména tvorbou podnikových výkonů
▶ dlouhodobě vykazovaná ztrátovost není zpravidla možná, jelikož by vlastní zdroje podniku postupně zanikly a majetek podniku (aktiva podniku) by byl předlužený
▶ dlouhodobě ziskový podnik může naopak zisky přerozdělovat mezi společníky a je tak zajímavý i pro případné nové investory

druhy hospodářského výsledku
 1. výsledek hospodaření před zdaněním
  • další používané názvy pro tento VH = VH účetní, hrubý, nedaňový, nezdaněný
  • vypočítá se jako rozdíl všech nákladů a výnosů podniku = VÝNOSY - NÁKLADY
 2. výsledek hospodaření daňový
  • výpočítá se přičtením daňově neúčinných nákladů k VH před zdaněním
  • z tohoto VH se pak po určitých úpravách odvodí základ daně z příjmu a konečná roční daňová povinnost
 3. výsledek hospodaření po zdanění = výsledek hospodaření za běžné účetní období
  • další používané názvy pro tento VH = VH ekonomický (konečný, disponibilní, čistý, zdaněný, k rozdělení, ve schvalovacím řízení)
  • vypočítá se odečetním daňové povinnosti od účetního výsledku hospodaření
 4. výsledek hospodaření minulých let
  • nerozdělený výsledek hospodaření z minulých let

Výpočet daně z příjmů (DPPO)

*uvedená čísla slouží pro lepší orientaci

Veškeré VÝNOSY 3 000 000
- Veškeré NÁKLADY 2 000 000
= VH před zdaněním 1 000 000
+ Náklady daňově neuznatelné (např. účty 513, 528, 543, 554, 559, 574, 579) 100 000
- Výnosy nezahrnované do základu daně (účet 665 - již zdaněné podíly na zisku = dividendy) 0
+ Účetní odpisy 200 000
- Daňové odpisy 150 000
= Základ daně = „VH daňový“ (1 000 000 + 100 000 + 50 000) 1 150 000
- Odčitatelné položky (§ 34)
 • ztráta minulých let (429) za max 5 minulých zdaňovacích období
 • odpočet výdajů na výzkum a vývoj (podpora inovací, VTR)
 • odpočet na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců
60 000
= Základ daně snížený o odčitatelné položky = 1 150 000 – 60 000 1 090 000
- Dary (některé dary z účtu 543 = dary na veřejně prospěšné účely 25 580 (min 2 000 Kč max 10 % ze ZD = z předchozího řádku) ) 25 580
Základ daně snížený o odčitatelné položky a dary zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů 1 064 000
x Sazba daně (19 %) 202 160
- Slevy na dani (zejména na zaměstnance se ZPS = 18 000 až 60 000 Kč podle stupně postižení) 18 000
DPPO po slevách = 202 160 – 18 000 184 160
- V průběhu minulého roku již zaplacené zálohy 80 000
= NEDOPLATEK 104 160

Možnosti rozdělování výsledku hospodaření

 1. rozdělování zisku:
  • zisk je přidělen do rezervního fondu
  • zisk je použit na zvýšení základního kapitálu podniku
  • zisk je použit na tvorbu nebo navýšení účelových podnikových fondů
  • přiznání podílu na zisku pro společníky (např. „dividendy“ pro akcionáře)
  • zbytek jako nerozdělený zisk je převeden do dalších let
  • popř. může být ze zisku hrazena ztráta minulých let
 2. vypořádání ztráty:
  • ztráta je hrazena čerpáním rezervního fondu
  • ztráta je hrazena z nerozděleného zisku minulých let
  • ztráta je hrazena snížením základního kapitálu podniku
  • zaúčtování pohledávky vůči společníkům, aby se podíleli na úhradě ztráty
  • zbytek jako neuhrazená ztráta je převeden do dalších let