Národní hospodářství | Maturitní otázka

Charakteristika a struktura národního hospodářsví - subjekty, odvětví a sektory

NH = hospodářství určité země = všechny její subjekty tzn. podniky, domácnosti a státní instituce,

NH je účelné členit pro potřeby jeho řízení a pro potřeby různých statistických zjišťování zaměřených např. na mezinárodní porovnávání, nejužívanější je členění na odvětví a sektory

Odvětví národního hospodářství:

Výrobní:
 • dobývání nerostných surovin, zemědělství, lesnictví
 • zpracovatelský průmysl = výroba = průmysl automobilový, chemický, potravinářský
 • stavebnictví
Obchod:
 • velkoobchod, maloobchod
Služby:
 • pohostinství, ubytování, cestovní kanceláře
 • doprava, skladování, opravy
 • pošty, telekomunikace
 • banky, pojišťovny
Veřejná správa:
 • krajské, městské a obecní úřady, vláda, ministerstva
 • obrana, policie, vězeňství
 • zdravotnictví, sociální zabezpečení, školství

Sektory národního hospodářství:

primární:
 • dobývání nerostných surovin, zemědělství, lesnictví, ...
sekundární:
 • všechna výrobní odvětví, která zpracovávají to co vyprodukuje primární sektor
terciární:
 • obchod, služby, veřejná správa
kvartární:
 • věda a výzkum

Státní instituce, které ovlivňují národní hospodářství

parlament:
 • schvaluje zákony
vláda:
 • průběžné ovlivňování jednotlivých odvětví pomocí ministerstev, navrhování zákonů
krajské úřady, městské úřady, obecní úřady:
 • ovlivňování na regionální úrovni
centrální banka:
 • ovlivňuje ostatní subjekty finančního sektoru

Ukazatele vývoje ekonomiky - HDP, platební bilance státu, nezaměstnanost, inflace, státní rozpočet

▶ vývoj ekonomiky sleduje zejména Český statistický úřad a z jeho údajů vychází např. vláda při navrhování státního rozpočtu
▶ mezi nejdůležitější ukazatele vývoje ekonomiky patří - HDP, platební bilance státu, nezaměstnanost, inflace, výdaje a příjmy státního rozpočtu

1) hrubý domácí produkt HDP anglicky GDP (Gross domestic product)

▶ udává kolik statků a služeb vyprodukuje ekonomika státu (NH) za 1 rok
▶ počítá se různými metodami:
 • sečtením všech nově vytvořených neboli přidaných hodnot = ∑PH
 • sečtením a korekcí všech výdajů „utracených“ za nové statky a služby = spotřeba domácností + spotřeba podniků + spotřeba vlády + vývoz – dovoz
▶ HDP ČR v posledních letech je cca 3 500 až 4 500 mld. Kč
▶ přírůstky HDP v % jsou tzv. tempem růstu NH od kterého se pak odvozují mnohé vládní rozhodnutí, obvyklé hodnoty jsou 1 až 5 %
▶ HDP měříme buď:
 • v běžných cenách tzn. v současných cenách ovlivněných inflací = nezměří reálný fyzický přírůstek nebo úbytek HDP = tzv. nominální HDP
 • ve stálých cenách = cenách určitého roku např. 1990 = tzv. reálný HDP
▶ HDP srovnáváme s výší HDP ostatních zemí v absolutní výši i s poměrem HDP na 1 obyvatele

HDP ČR 1995 2000 2005 2010 2015
HDP v běžných cenách (mld. Kč) 1 580,1 2 372,6 3 258,0 3 953,7 4 554,6

2)platební bilance státu

▶ sleduje veškeré peněžní příjmy a výdaje státu, firem i domácností vůči zahraničí
▶ její hlavní složkou je tzv. obchodní bilance - zobrazující vývoz a dovoz firem
▶ vliv na platební bilanci mají ale také zahraniční investice (příliv a odliv zahraničního kapitálu), operace bank při nákupu a prodeji deviz a zlata, platby mezd a důchodů našim občanům ze zahraničí

Obchodní bilance ČR

1995 2000 2005 2010 2015
Export v mld. Kč 566,2 1 121,1 1 868,6 2 532,8 3 901,7
Import v mld. Kč 665,7 1 241,9 1 830,0 2 411,6 3 476,2
Saldo obchodní bilance v mld. Kč -99,6 -120,8 38,6 121,2 425,5

3) nezaměstnanost

▶ důvody pro sledování a ovlivňování nezaměstnanosti státem souvisejí s tím, že nezaměstnaní zvyšují výdaje státního rozpočtu (podpory), neodvádějí daně do příjmové části SR a vysoká nezaměstnanost může mít i vážné negativní důsledky sociální a politické
▶ podíl nezaměstnaných osob v ČR: 2 % (2019)
druhy nezaměstnanosti:
 1. dobrovolná
 2. nedobrovoná
  • frikční = krátkodobá = změna zaměstnání, absolventi škol
  • strukturální = zánik profesí vlivem výrobně technického rozvoje, přemístěním výroby do zahraničí
  • sezónní = zemědělství, cestovní ruch
  • cyklická = vlivem hospodářské krize = nejnebezpečnější pro stabilitu země

4) inflace

inflace je růst všeobecné cenové hladiny, měří jí ČSÚ a její minulou i předpokládanou hodnotu využívá vláda, ČNB, ale i běžní podnikatelé pro svá mnohá rozhodnutí
▶ vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců
ČSÚ zjišťuje ceny zboží pomocí tzv. „spotřebitelského koše“ v několika tis. prodejnách a ty vzájemně srovnává
▶ obvyklé hodnoty inflace v zemích EU jsou 1 až 5 %
vlivy inflace na ekonomiku:
 • inflace postihuje lidi se stálými příjmy, které jsou vlivem inflace v podstatě reálně nižší než v minulosti = koupí si za ně méně (důchodci, stát. zaměstnanci,….) proto probíhá např. tzv. valorizace důchodů
 • inflace znehodnocuje také vklady a úvěry (nezvyšují-li se s inflací i úroky)
příčiny inflace:
 • nadměrné množství peněz v oběhu při klesajícím HDP (tzn. že je příliš peněz na málo zboží a ceny zboží musí proto růst)
 • růst světových cen ropy, energie
▶ opak inflace je deflace, ta je nebezpečná proto, že lidi odkládají své nákupy a ekonomika "nešlape"

5) státní rozpočet

příjmy SR = daně (DPH, DP, DS, ostatní daně), pojistné na sociální zabezpečení, poplatky, clo
výdaje SR = sociál. účely, zdravotnictví, školství, kultura, armáda, státní správa (policie, soudy, úřady)
▶ celkové P a V státního rozpočtu za určitý rok mohou navzájem vykazovat, že:
 1. P = V tzn. že SR je vyrovnaný a celkový státní dluh se nezvyšuje ani nesnižuje
 2. P < V tzn. že SR je schodkový (deficitní), stát si musí „půjčit“ emisí státních dluhopisů, protože jeho příjmy nestačí na požadované výdaje a celkový státní dluh se proto zvyšuje
 3. P > V tzn. že SR je přebytkový, příjmy jsou větší jak požadované výdaje
▶ schodek SR za 1 rok je tzv. deficit, za všechny minulé roky se označuje jak tzv. státní dluhroční příjmy SR ČR jsou cca 1 100 mld. Kč a roční výdaje SR ČR jsou cca 1 200 mld. Kč
roční deficity jsou proto kolem 100 mld. Kč a celkový státní dluh je cca veliký jako jeden SR tedy asi 1 700 mld. Kč

Hospodářská politika státu, nástroje hospodářské politiky

pojem hospodářská politika

▶ HP = působení státu na ekonomiku celého NH s cílem jejího optimálního vývoje
▶ na působení státu v HP má významný vliv politická orientace vlády, která je právě u moci

Subjekty (nositelé) hospodářské politiky na úrovni státu, EU a podnikatelů

na úrovni státu:
 • parlament ČR (zákony), vláda ČR (státní rozpočet, vliv ministerstev na odvětví NH), ČSÚ, Krajské úřady (řízení výstavby v regionu, školství, kultura,..), Centrální banka (ČNB)
 • Evropský parlament (navrhování legislativních opatření a jejich schvalování společně s Radou EU), Evropská centrální banka (cenová stabilita v EMS, emise nových bankovek)
na úrovni podnikatelů:
 1. Hospodářská komora ČR
  • dobrovolné sdružení „všech“ podnikatelů
  • podílí se na přípravě zákonů
  • poskytuje poradenství podnikatelům, organizuje obchodní setkání podnikatelů
  • v rámci HK působí tzv. Rozhodčí soud - pro řešení sporů v obchodním styku
 2. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
  • hájí zájmy pouze určitého stejného druhu podnikatelů
  • patří pod ní např. Svaz průmyslu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, zemědělství
na úrovni zaměstnanců = odborové svazy zaměstnanců (ve školství, zdravotnictví)
▶ zástupci státu, podnikatelů a zaměstnanců projednávají společně důležité právní normy, které ovlivňují podnikání a zaměstnanost -v tripartitním orgánu = tzv. Rada hospodářské a sociální dohody

Hlavní funkce státu v národním hospodářství

právní
 • tvorba a dodržování práva = tvorba zákonů, boj proti šedé a černé ekonomice
 • regulace negativního vlivu monopolních praktik = Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ekonomická
 • působení na stabilní hospodářský vývoj = růst HDP, nízká nezaměstnanost a inflace
sociální = stát má za úkol pečovat o životní podmínky obyvatel
 1. poskytování veřejných statků služeb
  • školství
  • zdravotnictví
  • silnice
 2. regulace cen
  • maximální ceny energií, nájmu
  • minimální výkupní ceny některých zemědělských produktů
  • minimální mzda a minimální mzdové tarify
 3. sociální zabezpečení hrazené ze sociálního pojištění
  • dávky nemocenského pojištění (dávky nemocenské, ošetřovného, v mateřství)
  • důchody (starobní, invalidní)
  • opatření v nezaměstnanosti (podpory, poradenství, rekvalifikace)
 4. sociální zabezpečení hrazené z prostředků státu
  • existenční minimum
  • sociální pomoc(sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, dávky pro zdrav. postižené)

Cíle hospodářské politiky

▶ tzv. magický čtyřúhelník (v závorce hodnoty v ČR v roce 2008 a 2015), souvisí především s ekonomickou funkcí státu
 • růst HDP (+2,7 % a + 4,5% )
 • nízká nezaměstnanost (5,5% a 4,3%)
 • nízká inflace (6,3 % a 0,3%)
 • vyrovnaná platební a obchodní bilance státu vůči zahraničí (+ 67,2 mld. Kč a + 425,5 mld. Kč)

Nástroje hospodářské politiky

 1. vnitřní měnová (monetární) politika
 2. ▶ jejím cílem je především dlouhodobě udržovat nízkou a stabilní míru inflace, pomocí ovlivňování množství peněz v oběhu, konkrétním realizátorem je zejména ČNB
 3. fiskální (rozpočtová) politika
 4. ▶ snaží se o působení na ekonomiku pomocí změn příjmů a výdajů státního rozpočtu
  ▶ konkrétním realizátorem je vláda prostřednictvím ministerstva financí, avšak se souhlasem parlamentu
  1. zvýšení VÝDAJŮ státního rozpočtu
   • zvýšení VSR nákupem výrobků a služeb (státní zakázky – dálnice, armáda, …) zvýší finanční prostředky podniků, které mohou pak použít na investice a dochází k růstu HDP
   • zároveň se zvýší příjmy zaměstnanců, jejich poptávka po výrobcích a službách a opět dochází k růstu HDP
   • VSR mohou být cíleně směřovány do prioritních oblastí (doprava, bydlení)
   • ALE roste deficit SR a celkový státní dluh
  2. snížení VÝDAJŮ státního rozpočtu
   • klesá deficit státního rozpočtu i celkový státní dluh
   • stát ale pak neplní svoji sociální funkci (nespokojenost občanů)
  3. snížení VÝDAJŮ státního rozpočtu
   • především zvýšením daní
   • stát má více finančních prostředků na potřebné výdaje
   • se zvyšující se mírou zdanění podnikatelů (přímé daně) bohužel nemusí růst celkový objem vybraných daní, protože rostoucí přímé daně brzdí aktivitu podnikatelů a vyvolávají snahy o daňové úniky snadnější cestou je proto zvyšování daní nepřímých (DPH,SD), tedy daní obsažených v cenách statků a služeb (jejich dopad není tak viditelný)
   • snížení PŘIJMŮ státního rozpočtu
    • především snížení daní
    • pro podniky znamená více finančních prostředků na investice, vyšší výrobu a zvýšení čistého zdaněného zisku
    • pro obyvatelstvo znamená vyšší koupěschopnou poptávku, která stimuluje výrobu a roste HDP
 5. vnější měnová a obchodní politika
 6. ▶ vnější měnová politikasměřuje k zabezpečení stability měnového kurzu, který má značný vliv na ceny vývozu a dovozu
  1. znehodnocení kurzu (oslabení kurzu)
   • podporuje vývoz (náš vývozce získá za stejný objem vývozu a cizí měny větší objem Kč)
   • omezuje dovoz (zahraniční zboží se po přepočtu na Kč zdražuje)
   • vývozci tak mají kurzové zisky a dovozci naopak kurzové ztráty
  2. zhodnocení kurzu = opačné vlivy
  ▶ kurz lze ovlivňovat:
  • devizovou intervencí ČNB = nákup Kč v zahraničí kurz Kč zvýší a naopak
  • změnou úrokových sazeb z vkladů = zvýšení úrok. sazeb kurz zvýší a naopak
  ▶ vnější obchodní politika:
  • liberalismus = stát téměř nezasahuje do velikosti vývozu a dovozu, tím existuje volná konkurence domácích a zahraničních statků a služeb, zboží je levnější a kvalitnější, může však docházet k likvidaci domácích podniků a růstu nezaměstnanosti
  • protekcionismus = stát podporuje a chrání domácí podniky před dovozy ze zahraničí, klesá nezaměstnanost, roste HDP, zároveň však mohou být ceny, nabídka a kvalita pro spotřebitele horší

Hlavní směry ekonomického myšlení a hospodářské politiky

konzervativní typ
 • požaduje ,,volnou ruku trhu“, cílem je cenová stabilita
 • jejím hlavním nástrojem je měnová politika
keynesiánský typ
 • požaduje větší ovlivňování ekonomiky státem, cílem je nízká nezaměstnanost
 • jejím hlavním nástrojem je fiskální politika (státní rozpočet)
neokeynesiánský typ
 • slučuje oba přístupy, hlavním cílem je cenová stabilita i vysoká zaměstnanost
 • kombinuje měnovou a fiskální politiku